วันที่ 10 ต.ค.60 ขอเชิญผอ.โรงเรียน ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณเข้าอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20