วันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20