... ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้ประสานงาน ครูรุ่งทิวา ผลเกิด (083-7922224) ...